1. Giới thiệu chung:

Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 02 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường ĐHNH.  Hiện tại Bộ môn có tổng số 05 cán bộ (01 cán bộ quản lý, 03 cán bộ giảng dạy GDTC).

Từ khi thành lập, Bộ môn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát triển phong trào TDTT trên địa bàn TPHCM

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Giáo dục cho sinh viên về nhân cách, đạo đức, rèn luyện tính tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật, năng động, sáng tạo trong học tập.

- Giảng dạy các học phần Giáo dục Thể chất. 

- Tổ chức thực hiện liên kết đào tạo GDQP với Trường Quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP.

- Thực hiện kế hoạch đào tạo, giảng dạy chung của nhà trường.

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học.

- Ngoài công tác chuyên môn, Bộ môn GDTC&QP phối hợp với Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS HCM, Hội Thể thao, Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT cho cán bộ, giáo viên, sinh viên Nhà trường. Qua đó tuyển chọn và huấn luyện các đội tuyển thể thao của Nhà trường tham gia các giải thể thao trong tỉnh và khu vực.


  

Bộ môn Giáo dục Thể chất  Quốc phòng