1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 4366 2. Các ngành, chương trình đào tạo và phân bổ chỉ tiêu theo phương thức tuyển sinh:

Bảng 1. Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo